UpCycle your life art & design

Ik maak op een duurzame wijze (van oude/gebruikte/versleten fietsonderdelen en andere “afval” cq. niet meer bruikbare producten) beeldende kunst.

Hierbij maak ik zoveel mogelijk gebruik van de vormen van het oude fietsonderdeel.

Omdat ik alleen met gebruikte materialen werk creëer ik kunst met een verhaal. Onderstaand vind u een overzicht van de creaties die ik gemaakt heb. Klik op een van de onderstaande thema’s dan komt u op een pagina met een link naar al mijn kunstwerken (met informatie en foto’s) die bij dat betreffende thema horen. Als u interesse heeft in een van mijn kunstwerken neem dan contact op via cyclingartisthubert@gmail.com

I create visual art in a sustainable way (from old/used/worn bicycle parts and other “waste” or products that are no longer usable). I use the shapes of the old bicycle part as much as possible. Because I only work with used materials, I create art with a story. Below you will find an overview of the creations I have made. Click on one of the themes below and you will be taken to a page with a link to all my artworks (with information and photos) that belong to that theme. If you are interested in one of my artworks please contact us at cyclingartisthubert@gmail.com

Ik barst echter nog van de ideeën voor nog meer creaties. Zodra mijn volgende creatie gereed is zet ik hem op deze site en op instagram (@decreatievelink), volg mij om up to date te blijven). Wilt u ook een uniek kunstwerk van mij, Hubert “Decreatievelink” van Soest in huis? Neem dan contact met mij op via cyclingartisthubert@gmail.com

However, I am still bursting with ideas for even more creations. As soon as my next creation is ready I will put it on this site and on instagram (@decreatievelink), follow me to stay up to date). Would you also like a unique work of art by me, Hubert “Decreatievelink” van Soest? Please contact me at cyclingartisthubert@gmail.com

Duurzaamheid (sustainability)

Duurzaamheid, voor mij geen reclamekreet!
Ik heb milieutechnologie gestudeerd omdat ik wil bijdragen aan het creëren van een betere wereld. Een wereld waarin het prettig leven is. Een wereld die in beweging blijft door duurzame energiebronnen. Een wereld waarin mensen elkaar inspireren en de overeenkomsten met elkaar koesteren in plaats van elkaar vanwege religie of geloofsovertuiging naar het leven te staan.

Duurzaamheid is voor mij geen reclame uiting, maar geïmplementeerd in mijn genen. Als we onze kinderen ook de kans willen geven om in een leefbare wereld oud te worden moeten we ons realiseren dat we nog veel werk moeten verzetten. Lekker in onze huidige comfortzone blijven zitten en afwachten tot iemand anders ‘het’ voor ons gaat regelen is niet de juiste insteek. Ieder mens kan een verandering in gang zetten. Maak gebruik van deze mogelijkheid!

Surfen op internet kost stroom. Websites in de lucht houden kost stroom.
Ik vind het belangrijk dat de stroom die je gebruikt duurzaam opgewekt wordt.
We kunnen de wereld maar een keer uitputten, maar we kunnen er ook voor zorgen dat de wereld voor ons en toekomstige generaties een prettig leefbare plek blijft. Daarom ga ik voor duurzaam!
Vind je het ook belangrijk dat de maatschappij duurzamer word en wil je je inzetten om dit te bereiken?

Duurzaam, transparant en CO2-neutraal

  • Decreatievelink.nl gebruikt een groene webhost: www.Greenhost.nl ;
  • Voor het in de lucht houden van www.decreatievelink.nl en de productie van Upcycle your life kunst maak ik gebruik van 100% groene energie van Pure Energie;
    De producten van Decreatievelink worden daarmee 100% CO2-neutraal geproduceerd;
  • Voor het surfen op het internet maak ik gebruik van www.ecosia.org (duurzame zoekmachine);
  • Decreatievelink maakt zoveel mogelijk gebruik van afgedankte hoogwaardige materialen (UpCycling). Deze producten hebben het einde van hun eerste levensfase bereikt, ze kunnen hun functie niet meer vervullen en worden gezien als afval, maar zijn nog prima te gebruiken als grondstof voor de creaties van Decreatievelink.
    “Fietsafval” is voor Decreatievelink een bruikbare grondstof om mijn producten te kunnen maken. Het is feitelijk ook een essentiële grondstof want zonder “Fietsafval” kan ik mijn creaties niet verwezenlijken. Als ik nieuwe onderdelen (primaire producten) zou gebruiken zouden mijn creaties onbetaalbaar worden. Daarnaast vind ik het onacceptabel om nieuwe materialen direct in mijn producten te verwerken omdat de producten dan nog niet gebruikt zijn waarvoor ze geproduceerd zijn. Deze nuttige toepassing in de eerste levensfase is noodzakelijk om mijn creaties de geleefdheid en persoonlijkheid te geven die ze verdienen.

MANIFEST “grensverleggers”

In Januari 2023 heb ik samen met 8 andere kunstenaars de groep Grensverleggers in de kunst opgericht. Een groeiende groep kunstenaars realiseert zich met mij dat we de grenzen van onze leefwereld naderen. Stikstof, fijnstof en CO2 uitstoot tonen aan dat de natuur te kwetsbaar geworden is. En door overconsumptie dreigen grondstoffen ook nog eens op te raken. De roep om een duurzaam levenspatroon wordt sterker.

Ze maken bewust gebruik van herbruikbare materialen, tweedehands spullen of afval: kunst als pleidooi voor recycling en duurzaamheid
Binnen de groep ‘Grensverleggers in de kunst’ is qua materiaalgebruik vrijwel alles mogelijk: de kunstenaars streven naar een kunstwerk dat voor 90% uit duurzaam materiaal bestaat.

De kunstenaars van ‘Grensverleggers in de kunst’ zijn geen idealisten, radicalen of anarchisten. Het zijn realisten. Ze constateren dat voor de mens een duurzamer, grensverleggend gedragspatroon noodzakelijk is, om de wereld leefbaar te houden. Die boodschap dragen de kunstenaars voornamelijk uit via hun materiaalkeuze en via hun kunstwerken die vaak actuele maatschappelijke onderwerpen belichten.

Grensverleggers in de kunst bestaat uit autonome, professionele kunstenaars met dit manifest en de site grensverleggersindekunst.nl als bindmiddel. Op deze website kunt u kennismaken met de andere leden en lezen waar exposties zijn.

De eerste expositie vond plaats van 13 januari tot en met 12 maart in Frame.de.galerie in Amersfoort.

Sustainability, no advertising slogan for me!

I studied environmental technology because I want to contribute to creating a better world. A world in which it is pleasant to live. A world that keeps moving through sustainable energy sources. A world in which people inspire each other and cherish the similarities with each other instead of taking each other’s lives because of religion or belief. Sustainability is not an advertisement for me, but implemented in my genes. If we also want to give our children the opportunity to grow old in a liveable world, we must realize that we still have a lot of work to do. Sitting in our current comfort zone and waiting for someone else to arrange ‘it’ for us is not the right approach. Anyone can initiate change. Take advantage of this opportunity!

Surfing the internet consumes electricity. Keeping websites up and running costs electricity. I think it is important that the electricity you use is generated sustainably. We can only exhaust the world once, but we can also ensure that the world remains a pleasant place to live for us and future generations. That’s why I go for sustainable! Do you also think it is important that society becomes more sustainable and do you want to commit yourself to achieve this?

Sustainable, transparent and CO2 neutral

Decreatievelink.nl uses a green web host: www.Greenhost.nl ; To keep www.decreatievelink.nl up and running and the production of Upcycle your life art, I use 100% green energy from Pure Energie; The products of Decreatievelink are therefore produced 100% CO2-neutral; For surfing the internet I use www.ecosia.org (sustainable search engine); Decreatievelink makes use of discarded high-quality materials (UpCycling) as much as possible. These products have reached the end of their first phase of life, they can no longer fulfill their function and are seen as waste, but can still be used as raw material for the creations of Decreatievelink. “Bicycle waste” is a useful raw material for Decreatievelink to be able to make my products. In fact, it is also an essential raw material because without “Bicycle waste” I cannot realize my creations. If I used new parts (primary products) my creations would become priceless. In addition, I find it unacceptable to process new materials directly in my products because the products have not yet been used for the purpose they were produced for. This useful application in the first phase of life is necessary to give my creations the liveliness and personality they deserve.

Donateurs (sponsors)

Door het doneren van hun “fietsafval” geven Stefanofiets, fietsverhuur Veluwe actief Oversteegen in Rheden, MTBclinic.nl in Velp, Liemers Fietsen in Duiven mij de mogelijkheid via UpCycling nieuwe creaties te maken. Hierdoor hebben we in de regio een Circulaire Economie gecreëerd en is onze wereld weer een stukje duurzamer geworden.

By donating their “bicycle waste”, Stefanofiets, bicycle rental Veluwe active Oversteegen in Rheden, MTBclinic.nl in Velp, Liemers Cycling in Duiven give me the opportunity to make new creations through UpCycling. As a result, we have created a Circular Economy in the region and our world has become a bit more sustainable again.