About me “Hubert”

Cyclingartist Hubert “Decreatievelink” van Soest

Hubert van Soest (1978)

Alias “Decreatievelink”

(Fiets)kunstenaar woonachtig in Velp Gld

Motto: Upcycle your life & Upcycle our World

Ik ben vanaf mijn jeugd al gepassioneerd door de fiets en daarbij behorende sporten. Vanwege mijn liefde voor de natuur en wil om een betere wereld te creëren volgde ik met succes de opleiding tot milieutechnoloog. Daarna werkte ik jarenlang bij een milieuadviesbureau.

In 2017 heb ik het Decreatievelink logo ontworpen als symbool voor mijn transformatie als mens en tot kunstenaar.

Destijds bevond ik mij mentaal in een donkere periode in mijn leven. Ik heb destijds een burnout met enkele depressies gehad.

Om mijzelf moed in te spreken bedacht ik een nieuw levensmotto: Upcycle your life!

Voor mij betekent dit: “geef jezelf de vrijheid om jezelf te herontdekken, jezelf te bevrijden van innerlijke demonen, om te durven zijn en laten zien wie je werkelijk bent”.

Het logo is gebaseerd op een oud tandwiel waarin ik een gezicht zag. Het tandwiel is opgebouwd uit een geraamte van 5 sterke armen. Deze structuur zorgt voor kracht en stabiliteit.

De getande randen van de cirkel symboliseren voor mij de pieken en dalen tijdens het leven, maar ook de uitdagingen en succesmomenten tijdens het creëren van nieuwe kunstwerken.

De ogen kijken je nieuwsgierig aan, want ze staan open om nieuwe ideeën op te doen.

De neus word gevormd door een lamp. Dit is een symbool voor mijn zoektocht naar verlichting, maar ook voor de Eureka momenten als ik een nieuwe creatie bedenk.

De ring-steeksleutels helpen mij eraan herinneren dat ik als ik mijn motto: Upcycle your life, wil verwezenlijken ik telkens moet blijven sleutelen (werken) aan mijzelf.

Het geheel samen is geïnspireerd op de piraten vlag, een van de meeste herkenbare symbolen ter wereld. Een deel van mijn kunstwerken is een aanklacht tegen de wegwerpmaatschappij. Daarom maak ik hoofdzakelijk kunst van afgedankte materialen. Het liefst werk ik met gebruikte fietsonderdelen of aanverwante items.

Door “afval” te transformeren tot kunst laat ik zien dat wat de ene mens als “afval” beschouwd, een nutteloos iets, voor de andere mens (in dit geval mij als kunstenaar zelf) een waardevolle grondstof is om een nuttige toepassing te creëren. Afval transformeren tot een nuttige toepassing heet Upcycling.

Ik hou van het industriële design van de fiets en fietsonderdelen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de materialen waarmee ik werk “geleefd” hebben. Met mijn kunstwerken wil ik ook aandacht vragen voor de schoonheid van de gebruikte fietsonderdelen, hoe ze ontworpen en gemaakt zijn. Elk fietsonderdeel is uniek en is gebruikt door een ander mens. Daarom zijn al mijn creaties uniek.

Het zijn “One of a kind” creaties met een verhaal. Als (fiets)kunstenaar ben ik de creatieve link tussen de oorspronkelijke functie als fietsonderdeel en de nieuwe functie als fietskunstwerk.

Creativiteit veronderstelt een flexibele houding die de mens in staat stelt om van oude manieren van denken los te komen, gewoontes te veranderen of ook om de dingen van alledag in een nieuw licht te kunnen zien. In het algemeen zijn een grote portie zelfvertrouwen en fantasie nodig om de eigen ideeën ook dan te verwezenlijken wanneer ze buiten de norm vallen en op weerstand stuiten. Onder creativiteit wordt het vermogen verstaan om iets nieuws, origineels, iets wat er niet eerder is geweest, te scheppen. Het kan daarbij om iets materieels of iets geestelijks gaan.

Ik ben de transformator die de gedaantewisselingen bedenkt en in gang zet. Daarom noem ik mij Decreatievelink. Mijn alter ego “Decreatievelink” is de naam die ik bedacht heb om mijzelf in de schaduw te ontwikkelen tot mijn nieuwe ik, als mens en als kunstenaar.

In 2021 ben ik zover gegroeid als mens en kunstenaar dat ik genoeg zelfvertrouwen heb om mijn kunstwerken onder mijn eigen naam “Hubert” te signeren. Hubert betekent “stralende geest”. Mijn transformatie tot kunstenaar is hiermee voltooid.

English translation

Hubert van Soest (1978)

Alias ​​“Decreatievelink”

(Cycling) artist living in Velp Gld

Motto: Upcycle your life & Upcycle our World

I have been passionate about cycling and the associated sports since my childhood. Because of my love for nature and desire to create a better world, I successfully graduated as an environmental technologist. I worked for more then ten years at an environmental consultancy.

In 2017 I designed my “Decreatievelink” logo as a symbol for my transformation as a human being and as an artist.

At that time I was mentally in a dark period in my life. I had a burnout with some depression at the time.

To encourage myself, I came up with a new life motto: Upcycle your life!

For me this means: “Give yourself the freedom to rediscover yourself, to free yourself from inner demons, to dare to be and show who you really are”.

The logo is based on an old gear wheel in which I saw a face. The gear is made up of a framework of 5 strong arms. This structure provides strength and stability.

The serrated edges of the circle symbolize for me the ups and downs of life, but also the challenges and moments of success when creating new works of art.

The eyes look at you curiously, because they are open to get new ideas.

The nose is formed by a lamp. This is a symbol for my quest for enlightenment, but also for the Eureka moments when I come up with a new creation.

The ring spanners remind me that if I want to realize my motto: Upcycle your life, I have to keep tinkering (working) on ​​myself.

The whole is inspired by the pirate flag, one of the most recognizable symbols in the world. Some of my artwork is a complaint of the throwaway society. That is why I mainly make art from waste materials. I prefer to work with used bicycle parts or related items.

By transforming “waste” into art I show that what one person considers “waste”, a useless thing, is a valuable raw material for another person (in this case me as an artist) to create a useful application. Transforming waste into a useful application is called Upcycling.

I like the industrial design of the bicycle and bicycle parts. In addition, I think it is important that the materials I work with have “lived”. With my artwork I also want to draw attention to the beauty of the bicycle parts used, how they are designed and made. Each bicycle part is unique and has been used by a different person. That is why all my creations are unique.

They are “One of a kind” creations with a story. As a (bicycle) artist I am the creative link between the original function as a bicycle part and the new function as a bicycle artwork.

Creativity presupposes a flexible attitude that enables people to break free from old ways of thinking, to change habits or also to see everyday things in a new light. In general, a large portion of self-confidence and imagination are needed to realize one’s own ideas even when they fall outside the norm and meet resistance. Creativity is understood to mean the ability to create something new, original, something that has not been there before. It can be something material or something spiritual.

I am the transformer who conceives and initiates the metamorphoses. That’s why I call myself Decreatievelink. My alter ego “Decreatievelink” is the name I came up with to develop myself in the shadows into my new self, as a person and as an artist.

In 2021 I have grown so far as a person and artist that I have enough self-confidence to sign my artworks under my own name “Hubert”. Hubert means “luminous spirit”. My transformation into an artist is now complete.